En del av Stavanger Psykologhus

Velkommen til min psykologpraksis i Stavanger. Jeg jobber med alle typer psykologiske tjenester. Kontoret mitt ligger i Stavanger Psykologhus i Valberggata 4, 4006 Stavanger. 

Mange pasienter som kommer til meg opplever at livet kan by på utfordringer som blir for store å håndtere alene. Ofte er det en kombinasjon av private og jobbrelaterte forhold som spiller inn. Mange belastninger som hver for seg virker håndterbare kan over tid føre til en tilstand av kronisk stress. Det kan være tøft å leve opp til de krav og forventninger man opplever. Flere pasienter sliter med stressrelaterte symptomer, depresjoner og angstplager.

Kognitiv behandling:

Jeg har mitt teoretiske utgangspunkt i kognitiv behandling, selv om jeg også kan anvende andre psykologiske teorier og prinsipper.

Grunntanken i kognitiv terapi er at følelser og atferd i stor grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning.  I moderne psykologi og nevrologi  viser begrepet kognisjon bl.a. (stammer fra latin: Cognitio erkjennelse) til temaer som tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, beslutningstaking («decision making»), resonnering og språk/kommunikasjon.

Oppmerksomhetstrening/mindfulness:

De senere år har jeg også blitt interessert i det som kalles oppmerksomhetstrening, eller oppmerksomt nærvær. Du vil kanskje kjenne dette bedre under det engelske navnet «mindfulness».

Oppmerksomhetstrening er en form for mental trening som bl.a. har vist seg å ha god effekt i behandling av gjentatte depressive plager og nedstemthet. I tillegg kan metoden være til god hjelp i mestring av stress. Mange opplever at det å trene på oppmerksomt nærvær hjelper til å redusere bekymringstanker som kan føre til angst og minske grubletanker som ofte har et selvkritisk og depressivt innhold.

Bekymringstanker handler ofte om fremtid, grubletanker kan ofte dreie seg om fortid. Gjennom å trene oppmerksomt nærvær kan vi bli bedre i stand til å forholde oss til nåtid. I bunn ligger også det å øve på å innta en»åpen, aksepterende og ikke-dømmende holdning ovenfor seg selv og omgivelsene». Enkelt sagt, men ikke alltid like enkelt gjort.

Kombinasjonen av oppmerksomhetstrening/mindfulness og kognitiv terapi kalles også for «Mindfulness Based Cognitive Therapy» på engelsk og forkortes ofte med MBCT.

Relasjon og metode i psykologisk behandling:

Relasjonen mellom hjelper og den som søker hjelp er kanskje den viktigste forutsetningen for å få utbytte av psykologisk behandling. Er behandlingsrelasjonen god blir effekten av spesifikke behandlingsteknikker også enda bedre.

Jeg er opptatt av å møte deg som kommer «der du er». Det som er viktig for deg skal være utgangspunktet for den psykologiske behandlingen. Når vi har identifisert og satt ord på det som er vanskelig, kan vi sammen starte jobben med å finne gode løsninger for deg. I denne prosessen oppstår bedringen og mestringen av psykologiske utfordringer og psykiske plager. Noen ganger kan dette gå relativt raskt, andre ganger er det et lengre lerret å bleke.

I min praksis er jeg vant til å møte alle slags problemstillinger og utfordringer fra mennesker i alle aldre og på alle nivåer i samfunnet. Du skal uansett hvem du er og hva du sliter med, føle deg trygg på at jeg vil gjøre mitt beste som psykolog og medmenneske for å hjelpe deg.

Jeg tar også i mot par til behandling.

Å komme til behandling/praktiske opplysninger:

Du trenger ikke henvisning fra lege for timeavtale.

Hvis du har helseforsikring som dekker psykologbehandling, enten privat eller gjennom arbeidsgiver, kan denne benyttes hos meg.

Kontakt meg gjerne på mail, eller gjennom skjemaet her.

Adresse: Valberggata 4, 4006 Stavanger

tlf: 932 41 787

mail: tomas@stavangerpsykologhus.no